SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

ข้อสอบวิชา พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ชุดที่ 3)
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียว

1. ผู้ที่ขายประกันชีวิตก่อนได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน มีโทษอย่างไร

ก. ปรับ
ข. จำคุก
ค. ทั้งจำคุกและปรับ
ง. ผิดทั้งข้อ ก. และข้อ ข.


2. บริษัทประกันชีวิต ซึ่งมิใช่สาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศ จะเปิดสาขาได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

ก. นายทะเบียน
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


3. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

ก. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ข. เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ค. เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.


4. ผู้ใดกระทำการเป็นตัวแทนประกันชีวิต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ต้องระวางโทษ

ก. จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


5. บริษัทประกันชีวิตต่างประเทศจะตั้งสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยได้หรือไม่

ก. ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
ข. ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
ค. ได้ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงการคลัง
ง. ไม่ได้


6. กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ก. นายทะเบียน
ข. ปลัดกระทรวง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง


7. บริษัท กรุงเทพศรีนคร จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้หรือไม่

ก. ได้ ถ้านายทะเบียนประกันชีวิตยินยอม
ข. ได้ ถ้าอธิบดีกรมทะเบียนการค้าให้ความยินยอม
ค. ได้ ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยินยอม
ง. ไม่ได้ เพราะเป็นนิติบุคคล


8. นายแดงได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ต่อมานายแดงได้สอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตตัวแทนประกันชีวิตได้อีก ดังนั้นนายแดงจะมีสิทธิยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้อีกหรือไม่

ก. เมื่อกฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามไว้ย่อมมีสิทธิขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนได้อีก
ข. ได้
ค. ไม่ได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก


9. นาย ก. สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ จึงประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตนาย ก. จะต้อง

ก. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
ข. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต พร้อมด้วยหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทที่ต้องการให้ผู้นั้น เป็นตัวแทนประกันชีวิต
ค. ความจริงแล้วอาจยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วยวาจาก็ได้
ง. อาจยื่นคำขอรับใบอนุญาตโดยเขียนเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ก็ได้


10. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้กับตัวแทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัทให้รับชำระเบี้ยประกันภัย โดยตัวแทนได้ออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ของบริษัทไว้ให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว แต่ตัวแทนนั้นมิได้นำเงินส่งบริษัท กรณีเช่นนี้ถือว่าผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทแล้วหรือไม่

ก. ยังไม่ได้ชำระเพราะตัวแทนยังไม่นำเงินส่งบริษัท
ข. ชำระแล้ว
ค. ยังไม่ได้ชำระเพราะบริษัทยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินถาวรให้
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.


11. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

ก. ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต
ข. มีภูมิลำเนาให้ประเทศไทย
ค. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ง. ถูกทุกข้อ


12. นายสมพงษ์ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ก. จำกัดและบริษัท ข. จำกัด นายสมพงษ์ ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ค. จำกัด อีกบริษัทหนึ่ง ดังนี้ นายสมพงษ์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ค. จำกัด
ข. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ค. จำกัดพร้อมหนังสือแสดงความต้องการของบริษัท ค. จำกัด
ค. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ค. จำกัดพร้อมหนังสือแสดงความต้องการของบริษัท ค. จำกัด พร้อมด้วยหนังสือให้ความยินยอมของบริษัท ก. จำกัด และบริษัท ข. จำกัด
ง. ถูกทุกข้อ


13. การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตผู้ขอต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่ผู้ใดกำหนด

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ค. อธิบดี
ง. นายทะเบียน


14. นายสำราญ ตัวแทนประกันชีวิตได้รับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แล้วไม่นำส่งบริษัท บริษัทจึงฟ้องคดีฐานยักยอกทรัพย์ ศาลพิพากษาให้จำคุก นายสำราญ ดังนี้ จะมีผลกระทบต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของนายสำราญ อย่างไรบ้าง

ก. เป็นเหตุให้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ นายสำราญ สิ้นสุดลงทันที
ข. เป็นเหตุให้นายทะเบียน มีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของนายสำราญได้
ค. ไม่มีผลกระทบต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ นายสำราญ แต่อย่างไร
ง. ไม่มีข้อใดถูก


15. นายสมชาติ มีมาตรฐานการศึกษาต่ำกว่าชั้นประถมปีที่ 4 จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้หรือไม่

ก. หากแดงปฏิบัติตามคำแนะนำของดำ ได้ ถ้าสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด
ข. ได้ ถ้านายทะเบียนเห็นสมควร
ค. ไม่ได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก


16. ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัย โดยที่แบบหรือข้อความในกรมธรรม์นั้น มิได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือกปฏิบัติได้ ดังนี้

ก. ให้บริษัทรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกได้
ข. บอกเลิกสัญญาประกันภัย
ค. ให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมด
ง. ถูกทุกข้อ


17. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ค. ปลักกระทรวงการคลัง
ง. นายทะเบียน


18. ผู้ที่มีอำนาจออกใบอนุญาติเป็นตัวแทนประกันชีวิต คือ

ก. นายทะเบียน
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


19. กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ก. นายทะเบียน
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


20. ผู้มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตคือ

ก. นายทะเบียน
ข. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ค. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเว็บไซต์ SUPREME24.net เป็นเว็บไซต์ทีมงานตัวแทนประกันชีวิต ทีม SUPREME 24 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลช่วย
ในการตัดสินใจสมัครเป็นตัวแทนประจำหน่วยงานเท่านั้น มิได้เกี่ยวข้อง/เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของ เว็บไซต์ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา


สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต
มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา
Tel/Line: 086-3341466

Since 19.10.09
You are here: Home ติวสอบตัวแทน ฝึกทำข้อสอบตัวแทน ข้อสอบ พระราชบัญญัติประกันชีวิต ชุด 3