SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

เก็งข้อสอบใบอนุญาตตัวแทน

E-mail Print PDF
  เก็งข้อสอบ จรรยาบรรณ

 • จรรยาบรรณข้อ 1 “มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกัน บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ”
 • จรรยาบรรณข้อ 2 “ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย”
 • จรรยาบรรณข้อ 3 “รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก”
 • จรรยาบรรณข้อ 4 “เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อการพิจารณารับประกัน หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์”
 • จรรยาบรรณข้อ 5 “ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัยทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์”
 • จรรยาบรรณข้อ 6 “ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย”
 • จรรยาบรรณข้อ 7 “ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญาใหม่หากทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์”
 • จรรยาบรรณข้อ 8 “ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนหรือบริษัทอื่น”
 • จรรยาบรรณข้อ 9 “หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ”
 • จรรยาบรรณข้อ 10 “ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ”

ทดลองทำข้อสอบ จรรยาบรรณ


  เก็งข้อสอบ หลักการประกันชีวิต
 • หมวด 1 (พื้นฐานของการประกันชีวิต) ออกสอบ 2 ข้อ จาก 10 ข้อ
 • หมวด 2 (รูปแบบของการประกันชีวิตตามหลักสากลทั่วไป) (ออกสอบ 3 ข้อ จาก 16 ข้อ)
 • หมวด 3 (สัญญาคุ้มครองเพิ่มเติมตามกรมธรรม์ประกันภัย) (ออกสอบ 2 ข้อ จาก 10 ข้อ)

ทดลองทำข้อสอบ หลักการประกันชีวิต

 
QR CODE Facebook
Twitter
Since 19.10.09
You are here: Home ติวสอบตัวแทน ฝึกทำข้อสอบตัวแทน