SUPREME 24

   
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
  บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย คุณรุ่งนภา สดงาม
สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา โทร. 086-3341466

เกณฑ์การสอบตัวแทน

E-mail Print PDF

เกณฑ์การสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต


ฝึกทำข้อสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 หมวดดังนี้
จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 10 ข้อ 100 คะแนน
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 10 ข้อ 20 คะแนน
หลักการประกันชีวิต 20 ข้อ 60 คะแนน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 10 ข้อ 20 คะแนน
เกณท์การสอบผ่านมีดังนี้
หมวด - จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต
ไม่ต่ำกว่า 70%
หมวด - หลักการประกันชีวิต
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
รวมกันไม่ต่ำกว่า 60%

ข้อสอบ จรรยาบรรณตัวแทน (100 คะแนน)

ข้อสอบ หลักการประกันชีวิต (60 คะแนน)

ข้อสอบวิชา พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ( 20 คะแนน )

ข้อสอบวิชา พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ชุดที่ 1

ข้อสอบวิชา พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ชุดที่ 2

ข้อสอบวิชา พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ชุดที่ 3


ข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 หมวดดังนี้

 

1. จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต 10 ข้อ 100 คะแนน

 • จรรยาบรรณข้อ 1 “มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกัน บริษัท และเพื่อนร่วมอาชีพ”
 • จรรยาบรรณข้อ 2 “ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย”
 • รรยาบรรณข้อ 3 “รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยและของบริษัทต่อบุคคลภายนอก”
 • จรรยาบรรณข้อ 4 “เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อการพิจารณารับประกัน หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์”
 • รรยาบรรณข้อ 5 “ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัยทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์”
 • จรรยาบรรณข้อ 6 “ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบำเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย”
 • จรรยาบรรณข้อ 7 “ไม่แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทำสัญญาใหม่หากทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์”
 • รรยาบรรณข้อ 8 “ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนหรือบริษัทอื่น”
 • จรรยาบรรณข้อ 9 “หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ”
 • จรรยาบรรณข้อ 10 “ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีและคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ”

2. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 10 ข้อ 20 คะแนน

 • พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2535
 • พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 แก้ไขตามมาตรา 3 แห่ง พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2535
 • พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551


3. หลักการประกันชีวิต 20 ข้อ 60 คะแนน


4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 10 ข้อ 20 คะแนน


เกณท์การสอบผ่านมีดังนี้

หมวด - จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต

ไม่ต่ำกว่า 70%

หมวด - หลักการประกันชีวิต

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

- พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535

รวมกันไม่ต่ำกว่า 60%

 

บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา


สนใจร่วมกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิต
มืออาชีพ บริหารงานโดย คุณรุ่งนภา
Tel/Line: 086-3341466

Since 19.10.09
You are here: Home ติวสอบตัวแทน